แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และปล่อยขบวนรถ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562

22 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

 

 

 

21 มี.ค.62 เวลา 14.00 น
# พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และปล่อยขบวนรถ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการของกองทัพบกร่วมกับกลุ่มภาคี ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปาส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีห้วงเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 มี.ค.- 30 ก.ย. 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยนำศักยภาพของแต่ละหน่วย ได้แก่ กำลังพลและทรัพยากร เครื่องมือยุทโธปกรณ์ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4และหน่วยขึ้นตรงจำนวน 22 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯและปล่อยขบวนรถโดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของ ศบภ.มทบ.41และหน่วยในค่ายวชิราวุธ จัดทำขึ้น ณ สนามหน่วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำหรับแผนการช่วยเหลือภัยแล้งของกองทัพภาคที่ 4 นอกจากตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้หน่วยจัดชุดระวังป้องกันสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทางการเกษตร ก่อนที่จะได้รับการร้องขอหรือร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และยังร่วมกับชุมชนในการจัดการน้ำ เช่นการสร้างฝาย การทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกด้วยS__31383560
S__31383561 S__31383562 S__31383563 S__31383565 S__31383566 S__31383567 S__31383568

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และปล่อยขบวนรถ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 "

Comments are closed.