พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

14 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0
พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า 
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโครงการ รสทป. เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการจัดทำโดยกองทัพภาค กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เพื่อสนองพระราโชบาย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้ 
และเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้อย่างได้ผล 
จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับพระ ราชทาน “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” วัตถุประสงต์ถ่ายทอดพระราชปณิธานและความห่วงใย
ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ราษฎรมีความเข้าใจ ร่วมกันดูแลป่าไม้เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ
มีความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศวิทยา 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เห็นความสำคัญของป่าไม้ ลดการลักลอบตัดต้นไม้ทำลายป่า 
สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งเป็นองค์กร รสทป. ในการพิทักษ์ป่าไม้ 
ให้ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายป่าไม้ สร้างความเข้าใจให้แก่ราษฎรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ให้มีความเข้าใจในการดำรงชีวิต 
สามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ 
ในการที่จะพิทักษ์ปกป้องผืนป่าที่ร่วมกัน ให้ยั่งยืนถาวรเป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินสืบไป 
267813 267814

267814
267815
267816
267818
267817
267822
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) "

Comments are closed.