พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนได้ขับเคลื่อนโครงการ”กองทัพบกขับเคลื่อนนำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากค่ายทหาร “สู่พี่น้องประชาชนในชุมชน”ทุ่งเคี่ยมโมเดล

24 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนผลงานของรัฐบาลและคสช.จากการเยี่ยมชมทุ่งเคี่ยมโมเดลของคณะพลเอก สิงห์ทอง หมีทอง คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนได้ขับเคลื่อนโครงการ”กองทัพบกขับเคลื่อนนำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากค่ายทหาร “สู่พี่น้องประชาชนในชุมชน”ทุ่งเคี่ยมโมเดล เป็นการลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองของพี่น้องที่ประสบปัญหายางพาราตกต่ำด้วยการนำศาสตร์พระราชาบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อการดำรงชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการพลิกฟื้นสวนยางเชิงเดี่ยว การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง และฝายมีชีวิต ซึ่งมี 5 หลักและ4กิจกรรมที่สำคัญ

S__27263231 S__27263232

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนได้ขับเคลื่อนโครงการ”กองทัพบกขับเคลื่อนนำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากค่ายทหาร “สู่พี่น้องประชาชนในชุมชน”ทุ่งเคี่ยมโมเดล "

Comments are closed.