Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :235
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :332
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038111
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
:: คนไทยหัวใจเดียวกัน
กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. จัดกิจกรรม "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุงเทศบาลเมืองนราธิวาส(ชั้น ๕) โดยมีวิทยากรพิเศษ นายดิลก ศิริวัลลภ "เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามติดตามพระองค์รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๗๐๐ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. จัดกิจกรรม "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุงเทศบาลเมืองนราธิวาส(ชั้น ๕) โดยมีวิทยากรพิเศษ นายดิลก ศิริวัลลภ "เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามติดตามพระองค์ รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่อการสร้างจิตสำนึกหน้าที่พลเมือง กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๘ คน
เขียนโดย : ศูนย์ปรองดอง 17-01-2560 เวลา 16:14:53 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054