Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :284
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :560
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038720
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
:: นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ค่ายวชิราวุธ
วันที่ 18 ก.ย.60 คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ณ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พลตรีวรล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ
จากนั้น นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ค่ายวชิราวุธ ณ ห้องประชุม รพ.ค่ายวชิราวุธ โดยมี พลตรีสุทัศน์ วานิชเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ กล่าวรายงานและบรรยายสรุปการดำเนินงานและความเป็นมา ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ค่ายวชิราวุธ ซึ่งปัจจุบันมีบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ในพื้นที่ ทภ.4 จำนวน 63 ราย และอยู่ในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ จำนวน 12 ราย โดยศูนย์แห่งนี้ สามารถฝึกบุตรที่มีพัฒนาการช้า สติปัญญาบกพร่อง และบุตรในกลุ่มอาการออทิสซึม ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง จากบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนจะเป็นศูนย์กลางการประสานงานในทุกมิติ ต่อไป จากนั้นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้ตัดริบบิ้นเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย ห้องกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในรูปแบบของอรรถบำบัด และดนตรีบำบัด จากนั้น นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ได้มอบทุนสนับสนุน และบันทึกภาพกับผู้ร่วมพิธี บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก สำหรับสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นสมาคมที่ดำเนินงานสนับสนุนนโยบายกองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบก เพื่อเทิดทูน และรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม โดยจัดทำโครงการต่างๆ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ มีความชัดเจนและยั่งยืน บุตรที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กำลังพลและครอบครัวคลายความกังวลในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ มีขวัญและกำลังใจดีขึ้น โดยสังเกตจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกกองทัพภาค ดำเนินโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการดำเนินการในภาพรวมของกองทัพบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดตั้งศูนย์ได้ทุกกองทัพภาค
เขียนโดย : webmaster 19-09-2560 เวลา 14:15:10 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054