Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :293
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :560
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038729
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
:: พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560
พันเอก ไชยศักดิ์ พรนิพัทธ์กุล ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พันตรีสมโชค โชติรัตน์ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4 กล่าวรายงาน
พลเอก นิยม ศันสนาคม ประธาน มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วภาคใต้ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 22 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยพิจารณามอบให้กับนักเรียนที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งในส่วนของกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4 ในปี 2560 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 48,000 บาท ประกอบด้วย 1.ด.ญ.ปณณ์รฎา จารย์สูงเนิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.ดรุโณทัย อ.เมือง จ.ตรัง 2.ด.ญ.สุชัญญา สีสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.วิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง 3.ด.ญ.ณัฐธิดา จันทรอาภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร.ร.กัลายาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 4. ด.ญ.ชนินารถ ศรีแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.วิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง 5. ด.ญ.สลิลทิพย์ แก้วเพ็ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.วิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง 6. น.ส.พรสวรรค์ เพชรดี ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 7. น.ส.อติกานต์ หยูจีน ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พันเอก ไชยศักดิ์ พรนิพัทธ์กุล ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ได้กล่าว ในโอกาสนี้ว่า เป็นโอกาสดีของนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ให้ตั้งใจเล่าเรียน และ ให้ใช้เงินทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียน ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับทุน เป็นการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เขียนโดย : webmaster 21-09-2560 เวลา 14:34:31 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054